Vlaamse regering schaft logistieke consulenten af

Op 15 april stoppen de logistieke consulenten van Flanders Logistics hun advieswerk. Flows heeft een mail van MOW kunnen inkijken waarin dat te lezen staat. In de plaats komt er een ‘multimodaal promotiebureau'.

Het project van de Flanders Logistics-consulenten loopt na drie jaar werking af. Het is in juni 2013 opgestart door toenmalig minister van Mobiliteit Hilde Crevits in het kader van het Vlaanderen in Actie-programma (VIA). Dat project voorzag dat bedrijven een beroep konden doen op gratis advies van de consulenten om enerzijds hun logistieke processen te verbeteren en kosten te besparen, en anderzijds minder CO2 uit te stoten. Deze consulenten werden ingehuurd bij het logistiek consultancybureau Phidan.

Hoewel het project van de Vlaamse regering binnen de logistieke wereld omstreden was – er werd gewag gemaakt van oneerlijke concurrentie voor de bestaande bedrijven gespecialiseerd in logistiek advies – werd het vorig jaar tot april 2016 verlengd. Toen had Flows vernomen dat het “vermoedelijk” tot april 2017 zou doorgaan.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft nu beslist dat het project wel degelijk in april 2016 afloopt. Deze beslissing lijkt vrij abrupt te zijn genomen, want op 22 maart was nog een bijeenkomst van de ‘klankbordgroep’ voorzien en die is pas op 2 maart afgevoerd.

Multimodaal promotiebureau

In een geschreven reactie op een vraag tot bevestiging, antwoordt minister Weyts: “De uitdagingen voor de logistiek zijn groot en budgettaire beperkingen dwingen tot keuzes. Daarom kies ik voor de zaken die de grootste hefboom vormen. Ik doe dit op vlak van investeringen en openbare werken, maar ook op het vlak van het logistieke beleid maak ik die keuze. Zeker wanneer het goederenvervoer in de toekomst nog, geschat 44%, zal stijgen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat de volledige logistieke keten tussen grondstof en consument kan verbeterd worden door een optimale inzet van de verschillende modi via water, spoor en weg. Om die reden richt ik dan ook een multimodaal promotiebureau op. Het is van belang de logistieke kennis aanwezig in bedrijven en bij de Vlaamse overheid te bundelen, te consolideren en te laten doorstromen naar de bedrijven in Vlaanderen, maar ook vice versa is het van belang dat de overheid deze kennis capteert als basis voor een relevant logistiek beleid”, aldus Ben Weyts.  

Veel vragen

Wat dat multimodaal promotiebureau zal inhouden en doen, zegt Weyts niet. Daarover is nog bitter weinig geweten. In december 2015 had de minister tijdens een commissievergadering van het Vlaams parlement laten weten dat hij werkt “aan de oprichting van een multimodaal promotiebureau dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van een multimodaal Vlaams vervoersbeleid.”

“Het voorbereidend onderzoek loopt momenteel nog steeds”, klonk het toen. Uit goede bron vernamen we dat er nu nog altijd geen concrete voorstellen op papier staan.

Wat dat promotiebureau zal doen en wanneer het wordt opgericht is niet geweten. Zal het bestaande promotiebureau’s zoals die voor de binnenvaart en de shortsea shipping integreren? Wij stelden deze vragen aan de woordvoerder van Weyts, maar kregen geen antwoord.

Te weinig concrete resultaten?

Budgettaire beperkingen lijken dus aan de oorsprong te liggen van het opdoeken van de logistieke consulenten. Ze brachten met andere woorden vermoedelijk te weinig op voor de toegewezen middelen. Ook werd in logistieke kringen erop gewezen dat wat als resultaten werd voorgesteld, eigenlijk geen concrete verwezenlijkingen waren. Deze kritiek had minister Crevits overigens ook te horen gekregen tijdens een persconferentie in januari 2014.

Wat als ‘resultaat’ werd voorgesteld, betekende immers niet dat de betrokken bedrijven effectief met een optimalisatieproject waren gestart, maar alleen dat er een ‘quickscan’ was uitgevoerd waarin de potentiële besparingen (o.a. op CO2-vlak) beschreven waren. Het ging dus over ‘geadviseerde besparingen’ die meestal niet concreet werden omgezet.

In een tussentijdse evaluatie na 2,5 jaar werd gesteld dat “ondertussen ruim 600 bedrijven bezocht werden en 300 adviezen verleend. Deze adviezen waren samen goed voor een geadviseerde besparing van ruim 12,5 miljoen euro per jaar, bijna 9% van de totale logistieke kosten van deze bedrijven. Ook de balans op vlak van CO2-uitstoot werden grote verminderingen geadviseerd. Flanders Logistics-consulenten adviseerden de 300 bedrijven een gezamenlijke vermindering van de uitstoot met 7.500 Ton, dit is ruim 8% van de totale uitstoot van deze bedrijven”. Maar hoeveel bedrijven deze potentiële besparingen hebben gerealiseerd, is nooit medegedeeld.

Ook bleek dat de bezochte bedrijven voornamelijk middelgrote en grote bedrijven waren, terwijl het oorspronkelijke doel was om vooral de kmo’s te overtuigen meer aandacht te schenken aan de optimalisatie van hun logistiek. Deze bleken echter moeilijk te bereiken.