VIL start project rond nacalcultatie rendabiliteit transportopdrachten

Het VIL start binnenkort met een project dat ‘nacalculatie’ van transportopdrachten mogelijk moet maken. Doel is om een rekenmodel te ontwikkelen dat de effectieve rendabiliteit van elke gerealiseerde (groepage)transportorder weergeeft.

“Rekenmodellen van precalculatie bestaan al, maar modellen die het effectieve resultaat van een uitgevoerde transportopdracht weergeven, zijn niet op de markt beschikbaar. Enkele grote bedrijven hebben al een dergelijk systeem voor intern gebruik ontwikkeld, maar ze worden niet vermarkt”, aldus Liesbeth Geysels, directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL).

“Meerdere transportbedrijven hebben in het verleden al aangegeven dat de sector nood heeft aan een oplossing om op een kostenefficiënte wijze het effectieve resultaat van één transportorder te kennen”, voegt projectleider Peter Lagey toe. "Op periodieke basis zijn de resultaten van de onderneming uiteraard bekend, maar vaak ontbreekt het aan detailgegevens die aantonen welke activiteiten/opdrachten/klanten rendabel en welke verlieslatend zijn."

Verspreide informatie

Vaak beschikken vervoerbedrijven over heel wat informatie, maar meestal zit die verspreid over meerdere systemen: orders worden verwerkt en gepland in het TMS, informatie over de rit zelf wordt geregistreerd in de boordcomputer van de vrachtwagen en facturatie gebeurt vanuit het financiële softwarepakket (al dan niet gekoppeld met TMS).

“Met project Nacalculatie Transport (NACATRANS) wil het VIL bedrijven die tegen vergoeding binnenlands groepagevervoer over de weg aanbieden, een rekenmodel aanreiken dat de reële kost van een opdracht afzet tegen de opbrengst ervan. De nakende kilometerheffing indachtig wordt dit cruciaal”, aldus Lagey. “Die informatie kan het bedrijf immers helpen bij het bepalen van de juiste prijsstrategie en randvoorwaarden.”

Rekenmodel

Het rekenmodel dat ontwikkeld moet worden, zal de basisprincipes van ‘activity based costing’ toepassen. Onder de directe kosten vallen de lonen van de chauffeur en brandstofkosten (en weldra ook de kilometerheffing). Indirecte kosten worden vervolgens toegewezen aan activiteiten (transportopdrachten) volgens vast te leggen verdeelsleutels.

“Door de aldus verkregen totale kost per order te vergelijken met de contractuele of volgens offerte afgegeven tarieven, kan men de effectieve opbrengst of verlies van één order kennen en kan men desgevallend bijsturen”, legt Lagey uit.

Opstart in april

Volgens hem zal deze informatie het transportbedrijf beter in staat stellen om met kennis van zaken te onderhandelen over tarieven en randvoorwaarden. “Uit nacalculatie kan immers blijken dat bijvoorbeeld een opdracht voor een klant op maandag verlieslatend is, terwijl diezelfde opdracht dinsdag winstgevend zou zijn omdat een retouropdracht beschikbaar is”, aldus Lagey.

Het NACATRANS-project, waarvan de opstart in april 2016 is gepland, is nog in voorbereiding. Dit betekent dat geïnteresseerde bedrijven er nog steeds aan kunnen deelnemen. “In de eerste plaats richt het project zich tot transportbedrijven en logistieke dienstverleners met een eigen vloot die focussen op groepage en distributietransporten. Ook verladers met een eigen vloot die dit zelf nog niet doen behoren tot onze doelgroep”, klinkt het tot slot. De resultaten worden medio 2017 verwacht.