Nieuwjaarsbrief Rob Harrison (CEO DP World Antwerp)

Vandaag leest Rob Harrison, CEO van DP World Antwerp, u zijn nieuwjaarsbrief voor. En hiermee sluiten wij dan onze reeks nieuwjaarsbrieven, waarin een belangrijke speler uit de wereld van de goederenstromen zijn wensen voor 2019 bekendmaakt, af.

U krijgt eerst de originele tekst van Rob Harrison. Daarna volgt de Nederlandse versie.

Leaders in the Collective – Lessons to be learned

Dear Flows Reader,

Having the honor and privilege of being asked to write a new year’s message for Flows does by human nature allow one to look back at the past year as, “we study the past to divine the future” (credited to Confucius). Looking back to 2018 is also just a good place to start…

2018 was a year of mixed performances. The general message is that the Port grew its volumes, the private sector confirmed and delivered many excellent new investments in infrastructure, the summer went exceptionally well on the labor supply side… etc. The results on the surface look good. The scorecard on leadership is unfortunately not as rosy. It only just scores a pass mark when considering the performance of all of us as leaders in the collective. 

Port Authority

The Collective of course refers to all those whom have an impact and play a role in the Port activities. From my own personal perspective, I use this forum to call out examples of good performers from our Collective. The very apparent change in Style of Leadership within the Port Authority is becoming more evident and impacting the day to day interactions within the Port. The key example being the Barge Project where the open and transparent process was orchestrated by the Port Authority.  The outcomes being real changes in processes and behaviors, not just words and promises. Those too that have seen the need and made the commitment to support the 24-hour opening on the Container Terminals, have shown real leadership and insight in making the effort and commitment to support the collective need around the mobility challenge of the community we operate in. These changes took effort, courage and in most cases a good level of financial risk to be role models and leaders across the Port. Shame on the rest.

NxtPort

In general however I don’t think we have scored well as leaders in the Port. Our dear Minister Weyts referring to the progress on ECA as a success really doesn’t understand his role as a leader nor what any reasonable definition of success is. Leadership success is being measured by outcomes and delivery and takes more effort than hiding behind a process to make real change. Collectively we also have failed in supporting the aspirations of NxtPort to be a real community driven platform and will now have to rely on the benevolence of the Port Authority to play its Paternalistic role to keep us all involved. (A side note that I must add however is that I am more confident of the Port Authority playing this today then in the past). As a community we lost the initiative when we allowed external influencers (as Karl Huts noted, and some are still sipping on their Singapore Sling’s) to trump us with their own interests, and the local cynics and non-believers to continually put up blocks. If there was a willingness and true leadership across the Port we would have found a solution but perhaps the burning platform has not yet ignited the imagination or put the heat on those in comfortable chairs today. 

A big shout out to Walter Van Mechelen, for salvaging and potentially saving NxtPort in negotiating a transition to the Port Authority that at least I can live with for the foreseeable future and will give it a try. It’s over to Jacques to again show his leadership in keeping the community involved and engaged with suitable transparency and robust and sustainable governance to protect OUR DATA.

Alfaport

As a community we cannot underestimate the window of opportunity we have at the moment in the Port. This is however closing as we see the snails pace progress to get ECA through, as we see the deepening of the Elbe coming, as we note Gdansk opening up our key Baltic markets and as we see the Southern Route gain momentum. We must look to create and leverage our next Unique Selling Proposition – but this cannot be done single handedly and we cannot rely on Politics to do this in the context of emerging Nationalist populism. To do this we can only really rely on the collective of Businesses within the Port to show REAL LEADERSHIP and think of the Port as a whole.  

Our next big test will be to see if we can ensure a sustainable and relevant Alfaport – hopefully we as a collective will be able to pass this Leadership test… A toast to success in 2019.

Rob Harrison, CEO DP World Antwerp

---

Nederlandse vertaling

Leiders in de havengemeenschap – enkele lessen 

Beste Flowslezer,

Wanneer je de eer en het voorrecht hebt om een ​​nieuwjaarsboodschap voor Flows te mogen schrijven, kijkt een mens terug naar het afgelopen jaar: "bestudeer het verleden als je de toekomst wilt sturen" (naar Confucius). Terugkijken naar 2018 is ook gewoon een goede manier om te beginnen ...

2018 was een jaar van gemengde prestaties. De algemene boodschap is dat de volumes in de haven zijn gegroeid, dat de particuliere sector veel uitstekende nieuwe investeringen in infrastructuur heeft bevestigd en geleverd, dat de zomer uitzonderlijk goed verliep wat betreft het arbeidsaanbod enzovoort. De resultaten aan de oppervlakte zien er goed uit. Het leiderschapsrapport is helaas niet zo rooskleurig. Onze prestaties als leiders in de havengemeenschap halen maar net een voldoende. 

Havengemeenschap

De 'Gemeenschap' verwijst uiteraard naar al diegenen die impact hebben en een rol spelen in de haven. Vanuit mijn persoonlijk standpunt wil ik dit forum gebruiken om voorbeelden van goede performers uit onze gemeenschap te noemen. De verandering in leiderschapsstijl binnen het Havenbedrijf wordt steeds duidelijker en beïnvloedt de dagelijkse interacties binnen de haven. Het belangrijkste voorbeeld is het binnenvaartproject, waar de openheid en transparantie in het proces door het Havenbedrijf werd georkestreerd. De uitkomsten zijn echte veranderingen in processen en gedragingen, niet alleen woorden en beloften. Ook zij die de noodzaak inzagen en toezegden om de 24-uursopening op de containerterminals te ondersteunen, hebben echt leiderschap en inzicht getoond door hun inspanningen en toewijding om de collectieve behoefte rond de mobiliteitsuitdaging van onze gemeenschap te ondersteunen. Deze veranderingen vergden kracht, moed en in de meeste gevallen een zeker financieel risico om rolmodellen en leiders in de haven te zijn. Zonde van de rest.

NxtPort

Over het algemeen denk ik echter niet dat we goed scoren als leiders in de haven. Onze geachte minister Weyts die de voortgang van ECA een succes noemt, begrijpt zijn rol als leider echt niet, noch wat een redelijke definitie van succes is. Leiderschapssucces wordt gemeten aan de hand van uitkomsten en resultaten en kost meer moeite dan zich te verschuilen achter een proces om echte verandering te bewerkstelligen. Collectief hebben we ook gefaald in het ondersteunen van de aspiraties van NxtPort om een ​​echt gemeenschapsgestuurd platform te vormen. We zullen nu moeten vertrouwen op de welwillendheid van het Havenbedrijf om zijn paternalistische rol te spelen om ons allemaal aan boord te houden. (Een kanttekening is echter dat ik meer vertrouwen heb in het Havenbedrijf van vandaag dan van het verleden). Als gemeenschap verloren we het initiatief toen we externe invloeden toestonden (zoals Karl Huts opmerkte en sommigen nog steeds nippen aan hun Singapore Sling's) om ons te overtroeven met hun eigen belangen, en de lokale cynici en niet-gelovigen om voortdurend blokkades op te zetten. Als er de wil en echt leiderschap in de haven zou zijn, zouden we een oplossing hebben gevonden, maar misschien heeft het brandende platform de verbeelding nog niet aangestoken of voelen zij die vandaag in comfortabele zetels zitten, de hitte nog niet. 

Een applaus voor Walter Van Mechelen, om NxtPort te waarborgen en het potentieel te redden bij de onderhandelingen over de overdracht naar het Havenbedrijf, waar ik tenminste in de nabije toekomst mee kan leven en het een kans zal geven. Het is aan Jacques om opnieuw zijn leiderschap te tonen in het betrekken en engageren van de gemeenschap voor gepaste transparantie en degelijk en duurzaam bestuur om ONZE GEGEVENS te beschermen.

Alfaport

Als gemeenschap kunnen we onze huidige kansen in de haven niet onderschatten. Deze vervliegen echter als we de slakkengang zien waarmee ECA vooruitgaat, als we de verdieping van de Elbe zien aankomen, zoals we Gdansk onze belangrijke Baltische markten zien openen en naarmate we de zuidelijke route zien toenemen. We moeten onze volgende Unique Selling Proposition creëren en benutten - maar dit kan niet eenzijdig en we kunnen niet op de politiek vertrouwen om dit te doen in de context van het opkomende nationalistische populisme. Om dit te doen kunnen we alleen echt vertrouwen op de gemeenschap van de havenbedrijven om ECHT LEIDERSCHAP te tonen en de haven als geheel te beschouwen.

Onze volgende grote test is zien of we een duurzame en relevante Alfaport kunnen verzekeren – hopelijk zullen wij als gemeenschap deze leiderschapstest kunnen doorstaan ... Proost op succes in 2019.

Rob Harrison, CEO DP World Antwerp