Muyters: “Innovatie moet ‘bottom up’ gebeuren”

Het VIL gaat nog meer focussen op toegepast onderzoek met en voor bedrijven, samenwerking, valorisatie en internationalisatie, zegt voorzitter Danny Van Himste. Minister Muyters is blij met deze koers, omdat ze aanleunt bij zijn clusterfilosofie.

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek hield gisteren zijn nieuwjaarsreceptie in Antwerpen in aanwezigheid van zijn voogdijminister Philippe Muyters (Innovatie). Het was de eerste keer dat hij in die functie de logistieke sector toesprak. Het was uitkijken naar zijn verklaringen, o.a. omdat in de Vlaamse regeringsverklaring enkele passages staan die vragen doen rijzen i.v.m. de toekomstige evolutie van de kennisinstellingen en de zogenaamde ‘lichte structuren.’

In de regeringsverklaring staat onder andere dat om Vlaanderen uit te bouwen tot een innovatieve mobiele logistieke groeipool, de verschillende ondersteunende initiatieven inzake duurzame logistiek en mobiliteit sterker op elkaar afgestemd moeten worden. Daarbij is sprake van de oprichting van een SIP (strategisch innovatieplatform), dat kan evolueren naar een SOC (strategisch onderzoekscentrum). Hierin zouden de universiteiten, het VIL en het VIM nadrukkelijker moeten samenwerken.

In de regeringsverklaring staat ook: “We gaan voor minder apparaat. We erkennen de meerwaarde van partnerschappen en projectwerking, maar we stroomlijnen intermediaire structuren en we dringen versnippering terug.”

Minister Muyters

Daarom werd er uitgekeken naar de speech van Muyters. Misschien zou hij een tip van de sluier lichten?

De minister stak van wal met te stellen dat Vlaanderen over een aantal belangrijke troeven beschikt. Om ze uit te spelen is een katalysator zoals het  VIL nodig. Daarbij benadrukte hij dat innovatie hand in hand moet gaan van valorisatie en met meer samenwerking. 

“Die moet er op twee vlakken zijn. Een eerste is de transversale samenwerking, over de sectoren heen, tussen zeer uiteenlopende bedrijven. Een tweede is het ‘Triple Helix’-model, met name de samenwerking tussen de overheid, de onderzoeksinstellingen en de bedrijven”, aldus Muyters. Daarbij is de rol van de overheid het stimuleren en het verlagen  - of zelfs wegnemen – van de drempels.”

Clusterfilosofie

De minister vatte dat samen door te stellen dat hij gelooft in een ‘clusterfilosofie’, waarbij de expertises worden gebundeld en gefocust wordt op samenwerking en valorisatie.

Wat deze clusterfilosofie behelst, vroeg Flows nadien aan Muyters. “Er moet meer samengewerkt worden, over de sectoren en de bedrijven heen.  Door het bundelen van onderzoek – dat ‘bottom up’ moet gedreven zijn en uitgaan van de vraag van de bedrijven – kunnen de middelen beter aangewend worden. Daarbij kan vermeden worden dat voor eenzelfde onderzoek drie maal subsidies worden toegekend.”

Hij citeerde een voorbeeld om aan te duiden wat hij hiermee bedoelt. “Stel: een lijmproducent wil een nieuwe lijm zonder solventen ontwikkelen. Ook bedrijven van andere sectoren (een tandpasta- of een verfproducenten, bijvoorbeeld) willen ook solventvrijeproducten ontwikkelen. Door het bundelen van de inspanningen binnen een cluster kunnen de subsidies beter aangewend worden en kunnen bedrijven ontwikkelingen gemakkelijker delen.”

Hoe die clusterfilosofie gestalte moet krijgen, weet hij vooralsnog niet, gaf hij toe. “Wij onderzoeken nog hoe dat moet gebeuren. Ik ben er nog niet uit ,” zei Muyters.

Hij voegde daaraan toe dat volgend jaar er 200 à 250 extra middelen voor O&O komen. “Dat zijn bijkomende middelen. Die zullen niet gaan naar structuren, maar naar de clusters. Dat wil zeggen dat er meer geld naar de projecten en naar de bedrijven zal gaan.”

Muyters laat daarmee verstaan dat onderzoek meer bedrijfsgedreven moet zijn en dus meer 'toegepast' . “Fundamenteel onderzoek blijft echter mogelijk. Sommige resultaten kunnen bedrijven immers innoverende oplossingen bieden,” zei.

Technologie en slimme logistiek

De namiddag voor de receptie is er overigens een eerste ontmoeting geweest tussen de top van het VIL en minister Muyters. Uit de speech van VIL-voorzitter Danny Van Himste bleek dat het tussen hen goed geklikt had. “Wij voelen ons gesteund in onze werking vandaag en om nieuwe en bredere horizonten in onze werking van morgen op te nemen,” zei hij.

Tevens haalde hij aan dat het VIL op vijf domeinen focust: netwerklogistiek, duurzame logistiek, e-commerce, interne logistiek en slimme logistiek. In 2014 heeft het VIL vooral de technologiekaart getrokken binnen het domein va de slimme logistiek. “Vlaanderen moet ook zoeken naar oplossingen om de efficiëntie en de competitiviteit in de logistiek te verhogen. Technologie kan hierbij helpen.”

Zo haalde hij een aantal projecten aan: 3D printing in de wisselstukkenlogistiek, Vision in Logistics (smart glasses), In-store improvement (automatisch stockbeheer) en Cobots in logistics. Ook ‘Drones in de logistiek’ staat in de steigers.

In het verlengde daarvan kondigde Van Himste het thema aan van de volgende VIL-summit: Disruptive Innovation. Het zal grotendeels draaien om de mogelijkheden en gevaren van radicale innovaties voor de bedrijven.

Toekomstvisie

Tot slot legde Van Himste de toekomstvisie voor het VIL in drie punten uit:

- focussen op toegepast onderzoek met en voor bedrijven

- samenwerking met partners in binnen en buitenland

- meer aandacht voor valorisatie en internationalisatie