Chemie vraagt meer Vlaamse investeringen in multimodale infrastructuur

De chemiesector heeft aan de partijvoorzitters van de vijf grote fracties in het Vlaams Parlement een verkiezingsmemorandum voorgelegd. Een van de belangrijke thema’s is logistiek. De sector wil meer via spoor, water en pijpleiding vervoeren.

Het memorandum omvat negentig concrete beleidsvoorstellen. Het werd dinsdagavond in Antwerpen voorgelegd aan de partijvoorzitters van CD&V, Groen, N-VA, Open Vld en sp.a als voer voor een paneldebat.

Een vlotte mobiliteit, een ondernemersvriendelijke overheid en concurrentiële loonkosten zijn van doorslaggevend belang voor de sector. Wat mobiliteit en logistiek betreft, pleit de chemiesector voor meer investeringen in infrastructuur als basisvoorwaarde voor multimodaliteit. De sector heeft de ambitie om meer via water, spoor en pijpleiding te vervoeren en minder over de weg.

Modal split

Momenteel heeft het wegvervoer in de modal split van de chemie een aandeel van 28%, pijpleidingen eveneens 28%, zeevaart 21%, binnenvaart 18% en spoor 5%. “Het aandeel van het spoor willen we verdubbelen. We willen samen met de sector en de infrastructuurbeheerders naar oplossingen zoeken. Dat is niet alleen een centenkwestie, maar het is ook een kwestie van tijdig strategische keuzes te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van pijpleidingen. Daarvoor kan men op voorhand ruimte reserveren”, legt woordvoerder Gert Verreth van essenscia uit.

Om het transport via pijpleiding te verhogen vraagt essenscia om dat vervoermiddel te erkennen als een volwaardige, veilige en milieuvriendelijke transportmodus. Om de strategische positie van België binnen het West-Europese pijpleidingennetwerk te versterken, moet een langetermijnvisie ontwikkeld worden. Daarbij moet aandacht gaan naar onder meer een vereenvoudiging van de vergunningsprocedures en een verdere herziening van de gaswet.

Spoor

Om de ambitie van de chemiesector waar te maken om het spooraandeel te verdubbelen, pleit de sectorfederatie voor de bouw van logistieke zones rond de chemieclusters. Zij moeten het spoortransport van chemieproducten ondersteunen met verschillende specifieke diensten zoals parking, bewaking, cleaning en herstelling van tankwagons en spoorwagons. De overheid, spoornetbeheerder Infrabel en de havens moeten werk maken van een proactief oplossingsgericht infrastructuurbeheer voor een meer flexibel goederentransport. Dat vergt extra investeringen in infrastructuur met prioriteit voor de internationale spoorcorridors zoals de IJzeren Rijn.

Binnenvaart

Voor de binnenvaart vraagt essenscia een meer klantgericht infrastructuurbeheer, bijvoorbeeld door het Albertkanaal ook in het weekend open te stellen voor goederenvervoer.

Weg

In het wegvervoer moeten truckhubs, geschikt voor ADR-transport, het nachttransport bevorderen en de transportveiligheid verhogen. Tunnels moeten geschikt gemaakt worden voor ADR-transport en de toegelaten tonnages in het vrachtverkeer moet gelijkgeschakeld worden tussen de regio’s en de buurlanden.

Wat de werknemersmobiliteit betreft, vraagt essenscia een betere toegankelijkheid van industriezones met het openbaar vervoer of via gereserveerde busstroken voor collectief vervoer.

Douane en digitalisering

Zeker voor een exportgerichte sector als de chemie zijn digitalisering en administratieve vereenvoudiging cruciaal om douaneprocedures verder te optimaliseren. Dat zorgt voor tijdswinst en vermijdt overbodige fysieke controles.

De toenemende digitalisering biedt bovendien heel wat kansen voor een vlottere én veilige mobiliteit. Dankzij digitale technologie wordt logistieke informatie overal in real time beschikbaar en uitwisselbaar. Het komt er volgens de sectorfederatie op aan die data intelligent te linken om een geïntegreerd verkeersmanagement mogelijk te maken.

Koen Heinen