Emissies in de scheepvaart

Scheepvaart is per definitie een milieuvriendelijke vervoerswijze omdat er grote volumes in één keer getransporteerd worden.

Toch is het ook de bedoeling om de emissies van zeeschepen aan te pakken. Als eerste wordt de zwaveluitstoot beperkt in zogenaamde Emission Control Areas (ECA), wat rederijen verplicht om zwavelarme bunkers in te slaan, de rookgassen door een scrubber te laten reinigen of over te schakelen op LNG als brandstof.

Er is nu veel te doen over de strengere zwavelnormen die op 1 januari 2015 van kracht worden, maar op termijn zullen ongetwijfeld ook nog de uitstoot van andere schadelijke stoffen verder beteugeld worden.