AG Vespa krijgt regie over herontwikkeling Droogdokkensite

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Stad en provincie Antwerpen sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor de uitbouw van de Droogdokkensite. AG Vespa, de vastgoedmaatschappij van de stad Antwerpen, krijgt een regisseursfunctie. De rol van de erfgoedverenigingen is nog onduidelijk.

De samenwerkingsovereenkomst tussen stad en provincie Antwerpen werd vorige week goedgekeurd door het Antwerpse schepencollege. De overeenkomst bepaalt de wijze van samenwerking en de taakverdeling tussen AG Vespa, het autonome gemeentebedrijf dat instaat voor vastgoedbeheer en stadsprojecten, en de provincie voor het nieuwe havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite. De financiële herrekening voor de geleverde prestaties van AG Vespa wordt er ook in opgenomen. Verder treedt AG Vespa op als bouwheer voor de gebouwen voor de stedelijke bedrijfseenheden en voor de aanleg van het openbaar domein en de buitenruimte. De Provincie Antwerpen treedt op als bouwheer voor het havenbelevingscentrum.

Site-overleg

In de overeenkomst is ook de structuur van het site-overleg vastgelegd. Dat overleg stuurt de bouw- en infrastructuurprojecten op de site. Het zal waken over de goede contextuele inpassing van de verschillende bouw- en infrastructuurprojecten in hun omgeving en ze afstemmen met omliggende projecten op het Droogdokkeneiland. Naast de stad en provincie zullen ook het Havencentrum en het Havenbedrijf vertegenwoordigd zijn, net als AG Vespa. Naargelang de agenda zullen vertegenwoordigers van de verschillende betrokken schepenkabinetten aantreden (bijvoorbeeld cultuur, onderwijs, haven en wonen). 

Erfgoed

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de plaats van de verenigingen die nu op de Droogdokkensite actief zijn, formeel vastgelegd is in die overeenkomst. “We zijn hier niet bij betrokken”, zegt Danny Deckers, communicatieverantwoordelijke van Watererfgoed Vlaanderen. “Onze visienota voor het Droogdokkengebied heeft wel wat in gang gezet, maar in deze zaak zijn we niet gevraagd. Dat betreuren we. Er zijn immers nog wel wat vragen over de rol en de plaats van de erfgoedverenigingen en de plannen rond een scheepvaartmuseum in het voormalige pomphuis op de site. Volgende week komt dat zeker ter sprake op onze vergadering.” 

Stakeholders

Nog volgens de overeenkomst wordt een kerngroep opgericht die het Havenbelevingscentrum verder vorm geeft. Ook hier zijn provincie, stad, Havenbedrijf, Havencentrum en Vespa vertegenwoordigd en is ‘ruimte voor andere stakeholders’. Wie dat zijn, wordt in de overeenkomst nog niet gepreciseerd. De mogelijkheid is ingebouwd om met de genoemde partijen extra werkgroepen op te zetten, bijvoorbeeld rond Onroerend Erfgoed, Exploitatie en Communicatie.

Ontwerpopdracht 

AG Vespa en Provincie Antwerpen komen overeen om over te gaan tot de gezamenlijke plaatsing van de ontwerpopdracht voor de realisatie van infrastructuur op de maritieme belevingssite, met inbegrip van het Havenbelevingscentrum. AG Vespa en Provincie Antwerpen treden op als aanbestedende overheid. AG Vespa organiseert de plaatsingsprocedure. Provincie Antwerpen treedt op als medeopdrachtgever voor wat betreft haar deel van de opdracht, namelijk programmadeel 6, het Havenbelevingscentrum. In de overeenkomst is ook een provisoire planning opgenomen. Volgens die planning zouden de bouwwerken in het derde kwartaal van 2023 van start kunnen gaan. 

Michiel Leen