Gemengde reacties op Vlaamse regering (UPDATE)

Nieuws, Logistiek
Bart Timperman

Het Vlaamse regeerakkoord, een turf van 300 bladzijden, is sinds dinsdagmiddag bekend. De reacties uit het kamp van het wegvervoer, kon u gisteren al lezen. Vandaag liepen nog heel wat reacties binnen. U vindt ze hieronder in alfabetische volgorde.

ACV-Transcom

De vakbond verwijst naar de plannen van de Vlaamse regering voor meer samenwerking tussen de havens en merkt daarbij op dat de havens autonoom werken. “Bovendien hebben Antwerpen en Zeebrugge al aangegeven dat ze samenwerking niet zien zitten”, klinkt het bij ACV-Transcom. 

De vakbond hoopt dat de regering de daad bij het woord voegt wat de extra capaciteit voor de haven van Antwerpen en de sluizen van Zeebruggen en Terneuzen betreft. Een versoepeling van de wetgeving voor de estuaire vaart noemt de vakbond dan weer “onbezonnen omdat geen rekening wordt gehouden met veiligheidsaspecten”.

Wat de digitalisering en automatisering van de binnenvaart betreft, vraagt de vakbond zich af wie dat kan en gaat betalen. “Dat zal bovendien leiden tot een consolidatie in de sector en het is ook nog de vraag of het voor verbetering zal zorgen”, klinkt het. De vakbond vreest ook een negatieve impact op de instroom van jongeren.

ACV-Transcom zegt niet veel te verwachten van de aanpak van de sociale dumping aangezien de regering verwijst naar een Europese aanpak. “Vlaanderen zou beter zijn eigen diensten uitbouwen”, luidt het. Tot slot is er de integratie van de adviesraden zoals de Vlaamse Havencommissie en de Luchthavencommissie in de Vlaamse Mobiliteitsraad. Die zal volgens de vakbond leiden tot steriele discussies.

Alfaport-Voka

Stephan Vanfraechem, directeur bij Alfaport-Voka, is vooral blij dat een aantal voor de Antwerpse haven belangrijke dossiers expliciet worden benoemd in het akkoord. “Dat bijvoorbeeld het dossier over de Extra Containercapaciteit Antwerpen wordt herbevestigd, is positief. We hopen nu snel, liefst voor het einde van het jaar, op een robuust voorkeursbesluit.” 

Ook de ambitie om de loodsdiensten ingrijpend te hervormen, is de Alfaport-topman niet ontgaan. “Dit wordt een lang proces waarbij stakeholdermanagement cruciaal is. We beseffen dat elke verandering tijd en begeleiding nodig heeft, maar zijn wel blij dat de regering de mogelijkheid creëert om de zaak van dichterbij te bekijken. Dat ook de mogelijkheid van een soort minimale dienstverlening op tafel ligt, is positief. Zo vermijd je dat de cruciale infrastructuur van een haven wordt gebruikt om bepaalde eisen kracht bij te zetten.”

Vanfraechem mist wel nog wat concrete cijfers over investeringen. “Het is nu afwachten hoe de bevoegde minister dit alles concreet maakt in haar beleidsnota. Maar het regeerakkoord biedt toch al kapstokken waar we als private havengemeenschap mee verder kunnen.”

ASV

Voorzitter Philippe Oyen heeft vooral oog voor de loodsendiscussie: “Het is positief dat er, weliswaar voorzichtig, een aanzet wordt gegeven voor overleg. De debatten moeten uiteraard nog worden geopend. Voor ons is de continuïteit van de dienstverlening prioritair. De sector zal zelf concrete maatregelen moeten uitwerken, al zal veel afhangen van het beleid van de nieuwe mobiliteitsminister.”

Belgian Rail Freight Forum (Paul Hegge)

“Wij juichen toe dat de Vlaamse overheid investeert in mobiliteit, maar stellen vast dat er weinig aandacht is voor andere modi, vooral voor spoor in het geval van vrachtverkeer. Er is bijna geen aandacht voor alternatieven voor vrachtvervoer, terwijl die toch echt wel deel van de oplossing zijn voor de mobiliteits-, klimaat- en milieu-uitdagingen van Vlaanderen. Vanuit het Belgian Rail Freight Forum pleiten we samen met Febetra om bedrijven te stimuleren multimodaal te denken via een overslagvergoeding. Verder pleiten we ervoor dat Vlaanderen meer druk zet op Infrabel om een nieuwe politiek te voeren, met de expliciete opdracht en doelstelling om het rijden van een trein even gemakkelijk te maken als het rijden van een vrachtwagen. We kijken ernaar uit dat de Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) deze punten echt ter harte zal nemen, in samenwerking met haar collega voor klimaat en milieu. Wij staan absoluut open voor discussie”, zegt Paul Hegge.

BTB-ABVV (Frank Moreels, voorzitter)

“Wij missen vooral het woord ‘sociaal’ in het regeerakkoord. In de twee thema’s ‘transport en mobiliteit’ en ‘klimaat’ komt de stem van de werknemer en de gevolgen voor de mensen in de transportsector er niet aan te pas. Wij willen maatregelen die ervoor zorgen dat niet de werknemer de rekening moet betalen”, zegt Moreels.

Ook bij de maatregelen op het vlak van digitaliseren en automatisering ontbreken volgens BTB-ABVV sociale afspraken. Moreels verwijst naar hun slogan ‘Digitaal moet sociaal zijn’. “We blijven wat dat betreft op onze honger zitten.”

Wat de brexit betreft, zegt de vakbondsman dat het wat laat is om nu nog met een ‘task force’ op de proppen te komen. “De gevolgen voor de transportsector dreigen enorm te zijn. Alleen al in Zeebrugge staan duizenden jobs op het spel, maar er is geen visie, geen duidelijk beleid”, zegt Moreels.

Tot slot is er de betrokkenheid van de vakbonden bij het beleid. “De regering wil meer samenwerken met de ondernemers en organisaties, maar van de andere stakeholders zoals de vakbonden is geen sprake. We doen een oproep aan de regering om het geweer van schouder te veranderen. Als minister Weyts op dezelfde manier tewerk gaat met het onderwijs als met zijn vorige bevoegdheid Mobiliteit, zijn we zeer pessimistisch”, besluit Moreels.

Havenbedrijf Antwerpen

“We zijn tevreden met de regeringsvorming die onderbouwd is met een degelijk regeerakkoord”, zegt het Havenbedrijf Antwerpen. “Het project dat wordt neergelegd heeft de nodige economische focus, iets waar wij met de Haven van Antwerpen, als grootste economische motor van België, graag verder mee aan bouwen. De herbevestiging van de realisatie van extra containercapaciteit in de Haven van Antwerpen is positief. 

Ook de internationale ambitie in energietransitie ligt in lijn met onze ambities en initiatieven. Zo bieden de innovaties voor het afvangen en gebruiken van CO2 en het op poten zetten van een waterstofeconomie in ons land veel opportuniteiten voor de duurzame ontwikkeling van onze economie en welvaart en tegelijk voor de wereldwijde klimaatproblematiek. Wij blijven verder gaan op de ingeslagen weg van innovatie en duurzaamheid als solide basis voor het ontwikkelen van de Haven van Antwerpen in haar cruciale rol als levensader voor onze economie.

We stellen ook vast dat de Vlaamse regering de investeringen in mobiliteit van de vorige regering bestendigt. De Oosterweelwerken en de overname van de financiering van De Waterbus zijn hefbomen om de leefbaarheid van de omgeving te ondersteunen.”

Kennis Centrum Binnenvaart

“We zien een aantal heel positieve punten”, zegt Gisele Maes Buelens van het Kennis Centrum Binnenvaart vzw, “zoals de verderzetting van de begonnen infrastructuurwerken: Seine-Schelde, de bruggen over het Albertkanaal, het kanaal Brussel-Charleroi, het kanaal Gent-Brugge en de Brugse Ringvaart met de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis voor schepen tot 2500 ton. Daarnaast is er ook de verderzetting van de bestaande programma’s en projecten. Daarbij onder meer de samenwerking tussen overheid en havenbesturen aan een integrale visie over binnenvaart van en naar het hinterland. En eveneens de projecten rond onbemand varen, informatie-uitwisseling, automatisering en afstandsbediening van sluizen, het stimuleren van walstroomgebruik en van het gebruik van duurzame brandstoffen.”

“Maar we missen een globale visie voor een goederenvervoerbeleid en modal shift als oplossing voor de fileproblematiek en ten voordele van het milieu. Maar we hopen vanzelfsprekend dat de minister van Mobiliteit haar beleid op deze noden zal afstemmen. Gezien haar ervaring als voormalig bestuurder van de NV De Scheepvaart heeft ze de achtergrond en de contacten die haar hierbij zeker zullen ondersteunen. We wensen haar als Kennis Centrum Binnenvaart veel succes met deze uitdaging.”

Voka-Havenvereniging

Namens de Voka-Havenvereniging – het platform dat de vier private havengemeenschappen in Antwerpen, North Sea Port, Oostende en Zeebrugge verenigt – is voorzitter Marc Adriansens positief over het regeerakkoord. “De voornaamste punten van onze prioriteitennota die we aan de regeringsonderhandelaars gaven, vinden we doorheen het regeringsakkoord terug. Het is nu afwachten of dit ook zal geconcretiseerd worden in de begroting, want dat is uiteindelijk waar het om zal gaan.”

Voka West-Vlaanderen en Apzi

Voka West-Vlaanderen en haar alliantiepartner van de Zeebrugse private ondernemingen Apzi zien hun topprioriteiten beantwoord. Tijdens de regeringsonderhandelingen had ze gevraagd om vaart te maken met de bouw van de nieuwe zeesluis en door te duwen op een volwaardige binnenvaartontsluiting over zee of via het Schipdonkkanaal. De vraag om een havenspoorlijn tussen Zeebrugge en Antwerpen komt niet expliciet in het regeerakkoord, maar kan met een beetje goede wil gevat worden in de bereidheid om multimodaal vervoer te faciliteren. “Tot slot zijn we verheugd dat de Vlaamse regering aangeeft werk te zullen maken van de files in West-Vlaanderen”, zegt algemeen directeur Bert Mons van Voka West-Vlaanderen. “Zo zou er op de E403 tussen Kortrijk en Brugge een spitsstrook komen die soelaas moet bieden bij drukke momenten. Verder beloven ze oplossingen voor de verkeersknoop rond Kortrijk, met name de aansluiting van de A19 op de R8, en voor het al lang aanslepende mobiliteitsvraagstuk in de Westhoek, met name de verbinding Veurne-Ieper.”

“We hopen nu dat de middelen voor de nieuwe zeesluis effectief in de begroting opgenomen worden want dat wordt nog de moeilijkste opdracht”, vult voorzitter van Apzi Marc Adriansens aan. “Met de nieuwe minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakten we kennis toen ze als federaal minister van Energie kwam kijken naar de elektrische laadpalen van ICO in Zeebrugge. We willen haar graag de haven beter leren kennen en nodigen haar alvast uit als gastspreker op onze nieuwjaarsreceptie.”

Tot slot

De liberale vakbond ACLVB is het regeerakkoord nog aan het analyseren en komt pas later op de dag met een reactie. Joachim Coens (Zeebrugge) en het Havenbedrijf Antwerpen reageerden nog niet. Directeur Olivier Schoenmaeckers (Forward Belgium) vindt het nog te vroeg om te reageren. 

Koen Heinen, Roel Jacobus, Michiel Leen, Bart Timperman