Kilometerheffing ontbreekt in startnota: ontgoochelde reacties

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

De startnota is een tekst van de N-VA waarmee de partij de Vlaamse regeringsonderhandelingen met Open VLD en CD&V aanvat (wat in de startnota staat over mobiliteit, leest u in de laatste paragraaf). “De startnota is vaag, aangezien een en ander uiteraard nog in het regeerakkoord geconcretiseerd moet worden. Toch blijft Febetra op haar honger zitten wat het aspect ‘mobiliteit’ betreft”, zegt directeur Philippe Degraef.

Hij is vooral ontgoocheld dat een uitbreiding van de kilometerheffing naar lichtere voertuigen in de startnota niet wordt vermeld. “Febetra hoopt dat dit essentieel punt nog in het regeerakkoord opgenomen zal worden. Wil Vlaanderen haar statuut van logistieke topregio verankeren en het zo gevreesde verkeersinfarct vermijden, dan moet een goede bereikbaarheid gegarandeerd blijven. De mobiliteitsproblematiek is zo stringent, dat één geïsoleerde maatregel niet zal volstaan. Er is een coherent pakket aan maatregelen nodig”, stelt hij.

“Een van de noodzakelijke ingrediënten van die cocktail, is een kilometerheffing voor alle voertuigen. Dan pas zal de kilometerheffing het predicaat ‘slim’ verdienen. De kilometerheffing in haar huidige vorm, die maar van toepassing is op 2% van het wagenpark en zo’n 15% van het verkeer, heeft immers nul komma nul effect op de mobiliteit”, klinkt het nog.

Havens en logistiek ontbreken eveneens

Ook Lode Verkinderen van TLV vindt het spijtig dat de kilometerheffing niet wordt vermeld. “Maar dat geldt evenzeer voor de woorden ‘havens’ en ‘logistiek’. Ook die komen in de nota niet voor”, zegt hij.

“De startnota schetst een aantal grote lijnen. Voor ons is het regeerakkoord – een veel uitgebreider document – veel belangrijker, want daar worden beleidsmaatregelen in opgenomen. Het is niet omdat de startnota een aantal aspecten niet vermeldt, dat die in het regeerakkoord niet zullen staan”, nuanceert Verkinderen.

“Overigens heeft TLV al contact opgenomen met verschillende onderhandelaars om hen aan de prioriteiten te herinneren die in ons verkiezingsmemorandum vervat zitten. We houden ons ter beschikking om die toe te lichten”, zegt Verkinderen nog.

Mobiliteit in de startnota

Dit zegt de startnota (integraal) over de mobiliteit: “Ons verkeer moet klimaatvriendelijker. En vlotter. Om de uitstoot van broeikasgassen en de fileproblematiek doortastend aan te pakken, zal de Vlaamse Regering de investeringen nog verder opdrijven. We waken over een zo snel mogelijke uitvoering van de grote infrastructuurprojecten die op stapel staan en tegelijk investeren we fors in de duurzame vervoersmiddelen: fietssnelwegen, binnenvaart, spoor en openbaar vervoer. We zetten daarbij tevens in op combimobiliteit, waarbij burgers en bedrijven vlot kunnen schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. De focus van het investeringsbeleid ligt op het woon-werk- en woon-schoolverkeer. Het aandeel duurzame vervoersmiddelen moet in het woon-werkverkeer toenemen tot minstens 40 procent. Binnen de stedelijke gebieden van Brussel/Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent streven we naar een toename tot minstens 50 procent.”

Philippe Van Dooren