Nieuwe CAO voor bedienden haven, transport en logistiek klaar

Nieuws, Douane
Jean-Louis Vandevoorde

Binnen het Paritair Comité 226 voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, zijn de sociale partners vorige week tot een ontwerp van protocolakkoord voor de periode 2015-2016 gekomen. Het akkoord is naar verluidt al door de Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek en door de christelijke vakbond goedgekeurd, maar moet nog groen licht krijgen van de socialistische en liberale bonden.

Loonmatiging

De door de regering opgelegde loonmatiging vertaalt zich in de haven- en transportsector in een stijging van lonen en barema’s (vanaf 1 mei 2016) met 15 euro per maand voor voltijdse bedienden. De maaltijdcheques worden vanaf 1 januari volgend jaar met 1 euro per gewerkte dag verhoogd. Ecocheques kunnen bovendien omgezet worden in maaltijdcheques.

Het protocolakkoord bevat daarnaast bepalingen over klassieke zaken als tijdskrediet, landingsbanen (bijvoorbeeld met verhoging van algemene leeftijdseisen), vorming en telewerken.  

Van de vakbonden wordt ook de verbintenis gevraagd de sociale vrede te behouden en de afspraken rond sociaal overleg en verzoeningsprocedures te respecteren.

E-commerce

In het akkoord wordt tevens de aanzet gegeven tot het creëren van een sectoraal kader voor “het aantrekken en stimuleren van activiteiten in het kader van e-commerce”. Bedoeling is het wegtrekken van dit soort investeringen naar het buitenland te voorkomen.

Een werkgroep zal de betrokken activiteiten eerst afbakenen. Voor die “erkende” e-commerce activiteiten zal dan een statuut van e-commerce bediende kunnen worden toegepast, met aangepaste uurregelingen en een specifieke arbeidsorganisatie met betrekking tot nachtarbeid (die aan een specifieke toeslag onderhevig zal zijn).

Werkgevers en vakbonden willen daar in het tweede halfjaar werk van maken via een te ondertekenen CAO op sectoraal vlak. Doel is om te komen tot een operationeel kader dat vanaf volgend jaar in voege kan treden.