Ontwerp actieplan Clean Power for Transport goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft vrijdag de conceptnota 'ontwerp van actieplan Clean Power for Transport' goedgekeurd. Het ontwerp is een aanloop naar een definitief Vlaams actieplan met daarin de doelstellingen, de te nemen maatregelen, e.d.m.

De Europese richtlijn ‘Clean power for transport’ die in september vorig jaar werd goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement, verplicht de lidstaten om binnen de twee jaar een eerste actieplan op te maken voor de nieuwe vormen van aandrijving (elektriciteit, waterstof, LNG en CNG) en de daarbij horende infrastructuur.

Het beleidsplan moet dan door de Europese Commissie geëvalueerd worden. Zo zal onder andere gekeken worden naar het ambitieniveau. Het plan zal tevens getoetst worden aan de plannen van de andere lidstaten, om zo tot een coherent Europees beleid te komen.

Voor elk lidstaat is in de richtlijn een minimumhoeveelheid van oplaadpunten en tankstations opgegeven. Het objectief moet, afhankelijk van de energievorm, tegen 2020 of 2025 gehaald worden. Een voorbeeld: tegen 2020 moeten er 21.000 elektrische laadpunten in België komen. Nu zijn het er amper een paar honderd.

Vlaamse regering

De Vlaamse regering heeft nu dus een conceptnota over het beleidsplan goedgekeurd. Het ontwerp actieplan is een aanloop naar een definitief Vlaams actieplan dat de principes, doelstellingen, grote lijnen van de door te voeren maatregelen en het verdere proces moet vastleggen.Tevens heeft de regering akte genomen van het Europese actieplan 'Clean Power for Transport'. Over het ontwerp actieplan moet nu het advies ingewonnen worden van de SERV, de MORA en de MiNa-Raad.

De minister bevoegd voor Energie – viceminister-president Annemie Turtelboom - moet het ontwerp actieplan coördineren met de andere gewesten en de federale overheid.

Vrijdag heeft de Vlaamse Regering tevens beslist “verder werk te maken van een geïntensifieerde en beleidsdomeinoverschrijdende aanpak van het beleid voor schone transportbrandstoffen”.