Privacy Verklaring en Gebruik van Cookies

PRIVACY VERKLARING

Hoewel je er niet steeds van bewust bent geef je als gebruiker (hierna ook “de Gebruiker”) van ons Platform steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.

Onder ‘Platform’ moet het geheel aan websites en applicaties door Flows ontwikkeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.flows.be, verstaan worden.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving, voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Aangezien ook wij de bescherming van jouw privacy heel belangrijk vinden en hier heel duidelijk over willen zijn, hebben wij deze Privacy Verklaring opgemaakt.

Door gebruik te maken van het Platform en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Verklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.

Door gebruik te maken van het Platform verklaart de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door Port+.

Het is mogelijk dat onze Privacy Verklaring in de toekomst aangepast of gewijzigd wordt. . Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 

I.1 De verantwoordelijke voor de verwerking

I.1.1 De verantwoordelijke voor de verwerking is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

PORT+ nv (Hierna “Port+” genoemd)

Brouwersvliet 33 - 7de verdieping

B-2000 Antwerpen (België)

BTW: BE.0404.796.440

I.1.2 Als verantwoordelijke voor de verwerking zal Port+ de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 16 § 4 van de Privacywet.

I.1.3 Port+ garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet.

 

I.2 De gegevens die worden verwerkt

I.2.1 Het gebruik van het Platform vereist in bepaalde gevallen de aanmaak van een individueel Gebruikersprofiel en de daarbij horende Gebruikersregistratie. Dit betekent dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor de gepersonaliseerde dienstverlening zoals geslacht, leeftijd, demografische gegevens net als enkele essentiële contactgegevens zoals adres, email-adres, telefoonnummer. De Gebruiker beslist zelf over de mate van informatie die hij vrij geeft.

I.2.2 We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de Gebruiker, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

I.2.3 Daarenboven verzamelen en verwerken we persoonsgegevens om de Gebruiker de goede technische werking van het Platform te garanderen. Het Platform maakt gebruik van verscheidene middelen om de Gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in het Platform te detecteren;

  • Cookies: deze informatie laat ons toe de Gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigatie door de informatie, gebruik van functionaliteiten, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc., zoals ook bepaald in afdeling II (“Gebruik van Cookies”);
  • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatie-gegevens;
  • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie;
  • Local storage informatie.

I.2.4 Het Platform verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van Gebruikersnavigatie op het Platform.

I.2.5 De analytische data van Port+ tonen ook locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) wordt bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen.

 

I.3 De doeleinden van de gegevensverwerking

I.3.1 Port+ is gespecialiseerd in efficiënte en doelgerichte informatieverzameling voor de havensector. Dit Platform wordt gebruikt voor de uitoefening van deze activiteiten en vormt een centrale verzamelplaats voor allerlei informatie en gegevens waarvan sommige gekwalificeerd kan worden als persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden Port+ via allerlei kanalen bezorgd, zijnde op rechtstreekse wijze door de Gebruiker zelf of door een bevoegde derde partij, zoals de werkgever. De verkregen informatie wordt onder meer gebruikt voor de opmaak en weergave van ons business directory, de havenagenda en het Port+ jaarboek en is in principe zichtbaar voor andere Gebruikers van onze website.

I.3.2 De mate van zichtbaarheid kan evenwel verschillen naargelang het type informatie. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze vorm van gegevensverwerking verwijzen wij graag door naar “artikel I.4 (“De rechten van de Gebruiker”).

I.3.3 Port+ verzamelt de persoonsgegevens van Gebruikers daarnaast om hen een veilige, optimale en persoonlijke Gebruikerservaring aan te bieden. Deze vorm van gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van het Platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

  • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn Gebruikersprofiel en de daarbij horende functionaliteiten;
  • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening, inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van Gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Deze gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het Platform. Deze gegevens kunnen zichtbaar zijn voor andere Gebruikers. De mate van zichtbaarheid kan afhankelijk gemaakt worden van de hoedanigheid van de Gebruiker. Wij geven persoonsgegevens nooit door voor externe analyse zonder dat wij een voorafgaande anonimisering hebben doorgevoerd.

I.3.4 Wij kunnen deze persoonsgegevens eveneens gebruiken voor de verspreiding van commerciële berichten met betrekking tot onze eigen diensten of in opdracht van derde partijen. In dit kader krijgen deze derde partijen nooit toegang tot uw persoonsgegevens.

I.3.5 De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Port+. Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Gegevens kunnen uitzonderlijk toch meegedeeld worden aan derden indien:

  • Er een uitdrukkelijke toestemming is van Gebruiker;
  • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;
  • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);

 

I.4 De rechten van de Gebruiker

I.4.1 Recht op verzet

Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) van de Privacywet (gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of ter naleving van een wettelijke verplichting) zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De Gebruiker kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Gebruiker is eveneens gerechtigd om te allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Port+, per post of per e-mail aan webmaster@flows.be. Port+ verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

I.4.2 Recht op toegang

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Port+, per post of per e-mail aan webmaster@flows.be. Port+ verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

I.4.3 Recht op verbetering

Port+ engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

Het is aan de Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie.

Indien dit toch niet voldoende blijkt kan de Gebruiker steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Port+ richten, per post of per e-mail aan webmaster@flows.be. Port+ verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen een gevolg te geven aan dit verzoek, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

II.1 Op ons Platform maken wij gebruik van Cookies, die ons toelaten om de Gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigatie door de informatie, gebruik van functionaliteiten en om gepersonaliseerde commerciële berichten weer te geven.

II.2 De Cookies worden opgeslagen gedurende een periode van 6 maanden.

II.3 Als Gebruiker heeft u het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van Cookies, en kan u de Cookies te allen tijde verwijderen. U kunt Cookies op uw computer op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera. Wilt u Cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu. Bedenk wel dat u na het verwijderen van Cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

II.4 De Cookies worden niet doorgegeven aan andere ondernemingen of enige andere derde partijen. Sommige Cookies worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op ons platform.

 

Download onze Privacy Verkaring en Gebruik van Cookies (PDF , Nederlands)